Get Adobe Flash player
กิจวัตรประจำวันของสงฆ์ มีดังนี้
 
เวลา กิจวัตร
  ๐๕.๓๐ น.
  ตื่นทำกิจส่วนตัว
  ๐๖.๐๐ น.
  ทำวัตรเช้า เจริญสมาธิภาวนา
  ๐๗.๓๐ น.
  ฉันภัตตาหารเช้า
  ๐๘.๓๐ น.
  ต้อนรับแขกหรืออ่านหนังสือ
  ๑๑.๐๐ น.
  ฉันภัตตาหารเพล
  ๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น
  ต้อนรับแขกหรือแล้วแต่มีกิจเกิดขึ้น เช่น อบรมสมาธิแก่ผู้สนใจ  เป็นต้น
  ๑๘.๐๐ น.

 

ทำวัตรเย็นและเจริญสมาธิภาวนา
  ๑๙.๐๐-๒๑.๐๐ น.
  อ่านหนังสือ/ทำกิจส่วนตัว
  ๒๒.๐๐ น.
  จำวัด/พักผ่อน

     นอกจากการทำวัตรสวดมนต์ปฎิบัติภาวนาเช้าเย็นเป็นประจำแล้ว ทางวัดยังจัดกิจกรรมบำเพ็ญ กุศลในเทศกาลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเพณีไทย เช่น - วันขึ้นปีใหม่ (มกราคม) - วันมาฆบูชา (กุมภาพันธ์) - วันสงกรานต์ (เมษายน) - วันวิสาขบูชา (พฤษภาคม) - วันครบรอบปีของวัด (พฤษภาคม) - วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (กรกฎาคม) - วันสารทไทย (กันยายน) - วันออกพรรษา-ตักบาตรเทโว (ตุลาคม) - วันทอดกฐินสามัคคี (ตุลาคม หรือ พฤษจิกายน) - วันเฉลิมพระชนมพรรษา (ธันวาคม) - วันส่งท้ายปีเก่า (ธันวาคม) - เป็นต้น