Get Adobe Flash player

                                          วัดพุทธไทยถาวรวนาราม

                                                ที่ 01/ 2557

  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการบริหาร-อนุกรรมการฝ่ายต่างๆและที่ปรึกษา-อุปถัมภ์ทั่วไป

                                        ประจำปีพุทธศักราช 2557

                                       ......................................

  อาศัยกฎระเบียบบริหารวัด เพื่อให้การดำเนินงานบริหารวัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก เป็น

  ไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเจริญก้าวหน้า จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหาร และ

  คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ช่วยกันรับผิดชอบงานพระศาสนา ทั้งนี้เจ้าอาวาส หรือ ประธาน

  อำนวยการบริหารมีอำนาจหน้าที่ แต่งตั้งถอดถอนและบริหาร ให้เป็น ไปตามกฎระเบียบ

  บริหารวัดในสหรัฐอเมริกา ทุกประการ

                                      กรรมการบริหารฝ่ายบรรพชิต

 1.  พระราชพิพัฒนาทร   (ถาวร จิตฺตถาวโร)    ประธานอำนวยการบริหาร

 2.  พระครูวิทูรธรรมประกาศ                    เจ้าอาวาส / ประธานกรรมการ  

 3.  พระสุริยา                ปสาทิโก                       กรรมการ

 4.  พระสุภวัฐ               สุธมฺโม                          กรรมการ

 5.  พระคณิต               อธิปุญโญ                       กรรมการ / เลขานุการ วัด

 6.  พระประพันธ์          เตชปญโญ                      กรรมการ / ผู้ช่วยเลขานุการ

 7.  พระอิทธิพล           เตชธโร                           กรรมการ

 

                                   ฝ่ายประชาสัมพันธ์ / ปฏิคม

 

 1.  คุณจรรยา             พินภัทรากุล                     กรรมการ

 2.  คุณชมบงกช         บุญสมพรกุล                     กรรมการ

 3.  คุณนิตยา             อภัยลี                               กรรมการ

 4.  คุณนฤมล             แซ่เตีย                             กรรมการ

 5.  คุณชุติมา             วิชาธร                              กรรมการ

 6.  คุณจินดา             โลจนะศุภฤกษ์                   กรรมการ

 7.  คุณจิตรา              บุญมายัน                         กรรมการ

 8.  คุณสิทธิพงษ์         ผู้พัฒน์                             กรรมการ

 9.  คุณกนิษฐา- สิทธิพร- ธนวัน ศศิธร                 กรรมการ

 

                                             ฝ่ายการเงิน

 1.  คุณศิริลักษณ์        พานิชวิทย์                       หัวหน้าฝ่าย

 2.  คุณกนกพร          หาญกิจรุ่ง                        เหรัญญิก

 3.  คุณธีรเกียรติ        แซ่เล้า                             กรรมการ

 4.  คุณบุษกร            ตาลวันนา                        กรรมการ

 5.  คุณดาราวรรณ     ดิลล์                               กรรมการ

 6.  คุณนริศรา           อุทัยกิตติศัพท์                  กรรมการ

 7.  คุณพินิจ              ด่านชาญจิตต์                   กรรมการ

 8.  คุณวราภรณ์        บุญอำนวยสุข                   กรรมการ

 

                                            ฝ่ายการครัว

 1.  คุณธีรเกียรติ        แซ่เล้า                             รองหัวหน้า

 2.  คุณวลีย์               อาจริยวัตร                       รองหัวหน้า

 3.  คุณซุนฮัว             แซ่ตัน                              กรรมการ

 4.  คุณชุติมา             วิชาธร                             กรรมการ

 5.  คุณพัชรี               นรินตารพันธ์                    กรรมการ

 6.  คุณจรรยา            พินภัทรากุล                      กรรมการ

 7.  คุณจิตรา              บุญมายัน                         กรรมการ

 

                                            ฝ่ายยานพาหนะ

 1.  คุณสิทธิพงษ์          ผู้พัฒน์                            หัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ

 2.  คุณสุรชัย               จิระออไชย                       กรรมการ

 3.  คุณยุพิน                ทัสนพันธ์                         กรรมการ

 

                                            ฝ่ายต่างประเทศ

 1.  คุณชมภัสสร          ลิ้มเลิศปัญญากุล              หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ

 2.  คุณศิริลักษณ์         พานิชวิทย์                        รองหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ

 3.  คุณบุษกร              ตาลวันนา                         กรรมการ / เลขานุการ

 4.  คุณจักริน              ลีบูรจินต์                           กรรมการ

 5.  คุณสุรินทร์            อโนมัยประเสริฐ                 กรรมการ

 6.  คุณณรงค์              รัตนอาพร                         กรรมการ

 

                                           ฝ่ายตกแต่งสถานที่

 1.  คุณจรรยา              พินภัทรากุล                      หัวหน้าฝ่ายตกแต่งสถานที่

 2.  คุณจิตรา                บุญมายัน                         รองหัวหน้าฝ่ายตกแต่งสถานที่

 3.  คุณจินดา               โลจนะศุภฤกษ์                    กรรมการ

 4.  คุณยุพิน                 ทัศนะพันธ์                         กรรมการ

 

                                           ฝ่ายพยาบาล

 1.  คุณอรวรรณ             ศรทอง                            หัวหน้าฝ่ายพยาบาล

 2.  คุณยุพิน                  ทัสนพันธ์                         ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย

 

                                            ฝ่ายศาสนพิธี

 1.  คุณอรวรรณ             ศรทอง                            หัวหน้าฝ่าย

 2.  คุณจรรยา                พินภัทรากุล                     รองหัวหน้า

 

                                           ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

 1.  คุณธาดา                  บุญมายัน                        หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัย

 2.  คุณกมล                    วิชาธร                            กรรมการ

 3.  คุณไพรวรรณ             นพจินดา                        กรรมการ

 

                                            ฝ่ายธุรการ / ประสานงาน

 1.  คุณศิริลักษณ์              พานิชวิทย์                      หัวหน้าฝ่าย

 2.  คุณชมภัสสร               ลิ้มเลิศปัญญากุล            รองหัวหน้าฝ่าย

 3.  คุณวราภรณ์               บุญอำนวยสุข                 กรรมการ

 4.  คุณบุษกร                   ตาลวันนา                      กรรมการ / เลขานุการ

 

                                            ฝ่ายการศึกษา

 1.  คุณเพ็ญศิริ                 เกษมสันต์ ณ อยุธยา        หัวหน้าการศึกษา

 2.  คุณศิริลักษณ์              พานิชวิทย์                       รองหัวหน้าการศึกษา

 

                                            ฝ่ายช่างภาพ / วีดีโอ

 1.  คุณเปี่ยมลาภ             สืบสายหาญ                     หัวหน้าฝ่ายช่างภาพ / วึดีโอ

 2.  คุณจินดา                   โลจน์ศุภฤกษ์                    รองหัวหน้า

 3.  คุณอิทธิพล                 นิ่มอนงค์                          รองหัวหน้า

 

                                             กรรมการอุปถัมภ์ทั่วไป

 1.  คุณณรงค์ - รัตนา        โชติกเวชกุล                         คุณปรัชญา             อุทัยกิตติศัพท์

 2.  คุณชุติมา                    วิชาธร                                คุณกมล                 วิชาธร

 3.  คุณเวชชยันต์               อุทัยกิตติศัพท์                     คุณมณทลี - มณทิวา     ทิวานนท์

 4.  คุณบุญร่วม - Bobby      Lewis                               คุณมุกดา                พลวิทย์

 5.  คุณเบญจา                  พูลสวัสดิ์                               คุณพะเยาว์              สัตย์ศรี

 6.  คุณณัฐทิกา                 ติปปวงศ์                              คุณสุจิตรา                ปาลีวงศ์

 7.  คุณธานี                      สอดศรีจันทร์                        คุณเพ็ญศิริ                สิลา

 8.  คุณเมธินี                    บุรโกเสส                               คุณอุษา                    รองรัตน์

 9.  คุณบังอร                    ระเมียดดี                             คุณมานพ - เอมอร      สุทิพยกุล

 10. คุณกุลธิดา                 ดำรงศ์ศรีสกุล                      คุณนารี                      เบญจมาศ

 1 1. คุณแสงชัย                 เจียไพแก้ว                          คุณสมพร                    อุทัยกิตติศัพท์

 12. คุณ Sonny                Thio                                   คุณ Meryaty               Liaw

 13. Miss.  Lee SHF        Fong                                  คุณหมอประภาศรี        เพ็งสุวรรณ

 14. คุณสุวรรณา               อิป                                      คุณยุพิน                     ธรรมปรีชา

 15. คุณพยอม                  อุดมเกษมสกุล                      คุณสุรกานต์ - สุมนต์รัตน์  ขันทอง

 16. คุณ Sopha                Goow                                 คุณยุพิน                      ธรรมปรีชา

 17. คุณสุภานี - แพรวโพยม ภวนเสาวดี                         คุณแม่ทองจีน              สุดาจันทร์

 18. คุณชุติมา - มนูญ         จรัสศิลป์                             คุณสินชัย                    ร่วมภิรมย์

 19. คุณรินดา - เพชร          พรประเสริฐ                        คุณสายสุนีย์                 น้ำแก้ว

 20. คุณสุวิณี                      งามอักษรวิจิตร                   คุณสินชัย                     สุขจิตต์

 21. คุณสุภัทรา - ธีรยุทธ     จันทร์สถาพร                       คุณกานดา                   หาญเพชร

 22. คุณแพรวพร - EdwardTanssing                            คุณเวชยันต์                 อุทัยกิตติศัพท์

 23. คุณธีรภรณ์                   ชื่นชัยธรรม                        คุณนิตยา                    อภัยลี

 24. คุณภรทิพย์                   ตั้งจักรชัย                          คุณแก้ว                       วาเลนไทน์

 25. คุณแม่จินตนา               พีชาพันธ์                            คุณณรงค์ - พรรณงาม    ธนาทวีผล

 26. คุณเจิม - จำเริญ            ต่วนเอียม                           คุณศิริมา                      ยิ้มละมัย

 

          เป็นคณะกรรมการบริหาร และอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ช่วยกันรับผิดชอบงานพระศาสนา

  ทั้งนี้ ประธานอำนวยการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ แต่งตั้งถอดถอน และบริหาร ให้เป็นไปตามกฏระเบียบบริหารวัด ในสหรัฐอเมริกา ทุกประการ

 

                                                      แต่งตั้ง ณ วันที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

 

                                                                      ( พระเทพวิมลญาณ )

 

                                         ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม  ราชวรวิหาร  กรุงเทพมหานคร

                                      ประธานอำนวยการบริหาร  วัดพุทธไทยถาวรวนาราม  นครนิวยอร์ก